สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการ กพค.


พลเอกโกศล ประทุมชาติ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร E-mail : pda_saraban@pinkanakorn.or.th​...

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร

ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง) E-mail : pda_saraban@pinkanakorn.or.th​...

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร

ตำแหน่ง: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง) E-mail : chiangmaipao@chiangmailpao.go.th...

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง E-mail : pda_saraban@pinkanakorn.or.th

นายปกรณ์ คุณสาระ

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ E-mail : pda_saraban@pinkanakorn.or.th​...

ผศ.ดร.บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ E-mail : boosarporn.ko@cmu.ac.th

นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน E-mail : narutat@yahoo.com

พลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี

ตำแหน่ง : กรรมการภาคเอกชน E-mail : Prayadb@gmail.com

นางศรีมาลา พรรณเชษฐ์

ตำแหน่ง : กรรมการภาคเอกชน E-mail : pda_saraban@pinkanakorn.or.th​

นายกฤษดา ลาพิมล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร E...

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230