คณะกรรมการบริหาร / ผู้บริหาร

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล

ตำแหน่ง: ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์

ตำแหน่ง: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายสุเทพ นิ่มสาย

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายนรงค์ คองประเสริฐ

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายสรภพ เชื้อดำรง

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายอนุชา ดำรงมณี

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง

ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายภูมิภัทร พรหมบุตร

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง

นายทรงศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

นายวีระพล บุญชูดวง

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

นางรัตนา เรือนทราย

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300