คณะกรรมการบริหาร

นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายปวิณ ชํานิประศาสน์

ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง) (ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร)

นายพิเชฐ พิศุทธกุล

ตำแหน่ง: รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นางชูจิรา กองแก้ว

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นางอรอนงค์ มณีกาญจน์

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายชัยธวัช เสาวพนธ์

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายโชติโรจน์ วงศ์วรรณ

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง

ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300