สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

visibility 25,761

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงมีแนวคิดในการดำเนินโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่  ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ในการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  ที่พัก  ศูนย์ประชุม  และกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาพิงคนคร,  รวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร ประกอบกับกระแสความนิยมในการปั่นจักรยานในขณะนี้  ซึ่งมีผู้ชื่นชอบการปั่นจักรยานเป็นจำนวนมาก อันเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และลดการใช้พลังงาน เพื่อเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ Ecotourism

กิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเปิดตัวหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่  จัดขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบการปั่นจักรยาน และหนังสือเส้นทางจักรยานฯ ” นี้ประกอบไปด้วย เส้นทางจักรยานที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ จำนวน 30 เส้นทาง ซึ่งเขียนและรวบรวมจากการลงพื้นที่ปั่นจริงจาก รศ.สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดพิมพ์โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หนังสือปั่นจักรยานท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230