สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

โครงการเปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้พระกลางคืนที่แม่ฮ่องสอน

visibility 25,134

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิงคนคร ครอบคลุม  8 จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดเชียงราย, จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดลำพูน, จังหวัดลำปาง, จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดหนึ่งในพื้นที่การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยสภาพภูมิประเทศในหุบเขาสูงสลับซับซ้อน และมีหมอกปลกคลุมเกือบทั้งปีจนได้รับฉายาว่า “เมืองสามหมอก” จากเมฆหมอกที่มีครบทั้ง 3 ฤดู อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายเหมาะแก่การเที่ยวพักผ่อนโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว และมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมจากชนเผ่ากลุ่มน้อยและชาวพื้นเมืองเหนือ จึงเป็นดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศแม้จะมีเส้นทางที่คดเคี้ยวและต้องผ่านเขาสูงก็ตาม

นอกจากความโดดเด่นของสภาพภูมิประเทศแล้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังนับเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านพระพุทธศาสนา  เนื่องจากเป็นเมืองของชาวไทใหญ่ ที่ส่วนใหญ่จะศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  จึงทำให้มีวัดต่างๆมากมายกระจายอยู่ทั่วเมือง  ซึ่งปัจจุบันนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากราบไหว้สักการะวัดต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  อาทิ วัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสามหมอก,   วัดจองคำหรือพระอารามหลวงวัดจองคำ วัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่ที่โดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น,    วัดจองกลาง ซึ่งภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง และมีที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น ตุ๊กตา แกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่า, วัดหัวเวียง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในกลางเมือง และเป็นที่ประดิษฐานของ”พระเจ้าพลาละแข่ง”หรือ “พระมหามุนี” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและมักใช้เป็นที่จัดงานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญ่ตลอดปี , และ วัดก้ำก่อหนึ่งในวัดเก่าแก่คู่เมืองสามหมอก โดดเด่นด้วยสิงห์คู่ศิลปะไทยใหญ่ 2 ตัวยืนขนาบซ้ายขวา        และมีพระพุทธรูปศิลปะไทยใหญ่-พม่า อันสวยงามให้สักการบูชา

ด้วยความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมอันอ่อนช้อยของวัดต่างๆ  และความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จึงได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีแนวคิดในการประชาสัมพันธ์เปิดเทศกาลวัฒนธรรมไหว้พระกลางคืนที่แม่ฮ่องสอน  ให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว     ในวงกว้าง และเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้น  อันส่งผลต่อการกระจายรายได้ที่เพิ่มขึ้นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

cloud_download
สรุปผลการดำเนินงานโครงการไหว้พระชมจันทร์


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230