Board of Directors

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ตำแหน่ง: ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายปวิณ ชํานิประศาสน์

ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

ตำแหน่ง: ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายสุเทพ นิ่มสาย

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายนรงค์ คองประเสริฐ

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายสรภพ เชื้อดำรง

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายอนุชา ดำรงมณี

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง

ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

(Thai) นายภูมิภัทร พรหมบุตร

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง

(Thai) นายทรงศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

(Thai) นายวีระพล บุญชูดวง

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

(Thai) นางรัตนา เรือนทราย

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ (สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)

COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300