Board of Directors

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายปวิณ ชํานิประศาสน์

ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง) (ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร)

(Thai) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

ตำแหน่ง: รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นางชูจิรา กองแก้ว

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นางอรอนงค์ มณีกาญจน์

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายชัยธวัช เสาวพนธ์

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายโชติโรจน์ วงศ์วรรณ

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง

ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300