(Thai) การซื้อพัสดุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อ 3 January 2018
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300