(Thai) จัดซื้อสิทธิการใช้งาน (License) อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (Firewall) ของสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ประกาศเมื่อ 22 June 2018
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300