(Thai) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งาน (License) อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 16 May 2018
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300