(Thai) ประกาศเชิญชวนทั่วไปการจ้างเขียนแบบและประมาณการราคา ในการก่อสร้าง จำนวน 1 งาน

ประกาศเมื่อ 30 May 2018
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300