สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

Self-guided walking tour of Chiang Mai city

visibility 1,943,263

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เชิญชวนสัมผัส “เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่” (Self-guided walking tour of Chiang Mai city) เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่” (Self-guided walking tour of Chiang Mai city) ขึ้น เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตามเส้นทางในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมด้วย ณ ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า กิจกรรม “เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่” (Self-guided walking tour of Chiang Mai city) เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ในรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตามเส้นทางในตัวเมืองเชียงใหม่ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวร่วมสมัย ร้านค้า ร้านอาหารที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นการสร้างทางเลือกด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ สำนักงานพัฒนาพิงคนครจึงจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการเดินเท้า หรือปั่นจักรยาน ด้วยตนเองสู่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ จำนวน 5 เส้นทาง คือ เส้นทางศึกษาวังหลวงกษัตริย์ล้านนา (ข่วงหลวงเวียงแก้ว), เส้นทางวิถีชุมชน สล่าเมือง, เส้นทางสถาปัตยกรรมล้านนา, เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และเส้นทางศึกษากำแพงเมืองเก่าเชียงใหม่ (4 แจ่ง 5 ประตู) ซึ่งในแต่ละเส้นทางก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำบรรยายถึงสถานที่ต่างๆ ที่มีความสำคัญในแต่ละเส้นทาง และผู้เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะของเส้นทาง เช่น กิจกรรมตัดตุง, กิจกรรมทำสวยดอก และกิจกรรมทำดอกไม้ไหว เป็นต้น สำหรับบรรยากาศในกิจกรรม “เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตนเองในเมืองเชียงใหม่” (Self-guided walking tour of Chiang Mai city) มีผู้สนใจเข้าร่วมเดินท่องเที่ยวใน 5 เส้นทาง กว่า 100 คน ซึ่งได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร ในตลอดเส้นทางเดินทั้ง 5 เส้นทาง ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นคาดว่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวด้วยตนเองทั้งในรูปแบบของการเดินและการปั่นจักรยาน โดยสามารถติดต่อขอแผนที่เส้นทางเดินเที่ยวด้วยตัวเองในจังหวัดเชียงใหม่ 5 เส้นทางนี้ หรือหนังสือเส้นทางจักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร 053-920000 หรือ Facebook:สำนักงานพัฒนาพิงคนคร หรือค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่ www.thainorthtour.com  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230