การฝึกอบรมและพัฒนา หลักสูตรระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมและพัฒนา หลักสูตรระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาธิบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผล สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเข้ารับการประเมิน เพื่อนำไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรได้อย่างเหมาะสม  โดยมี นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง เป็นประธานในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าอบรม จำนวน 80 คน ณ ห้องชงโค ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300