งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สูงอายุเผยแพร่ภูมิปัญญาเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สูงอายุ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนวัยอื่นตามศักยภาพของตน โดยได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300