งานสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิดสร้างธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิดสร้างธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในชื่อเรื่อง “เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลง ในช่วงปลายปี 2556 ต่อเนื่องมาปี 2557 และ 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศมีความผันผวน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อภายในประเทศ การลงทุน ไปจนถึงการส่งออก และที่สำคัญ คือมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง ทำให้ภาคธุรกิจเกือบทุกแขนง ต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันบรรยากาศการบริโภคมีทิศทางดีขึ้น แต่ด้วยปัญหาที่สั่งสมมานาน จึงยังทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น จากนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการจะดึงรายได้จากการท่องเที่ยว มาเป็นรายได้หลักของประเทศ ประกอบกับพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความโดดเด่น และมีมรดกทางวัฒนธรรม สืบทอดกันมาช้านาน เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้อยากเดินทางมาเยือนอยู่เสมอ จึงเล็งเห็นว่าใน 8 จังหวัดท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา หากได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศ ก็เชื่อว่าจะยิ่งช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว เอื้อต่อการขยายตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ให้มีจำนวนมากขึ้นไปด้วย นอกจากนี้แล้ว แนวทางการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ การเข้าสู่ AEC ปลายปีนี้ มีข้อสรุปในทิศทางเดียวกันว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการใน 8 จังหวัดภาคเหนือ มีอนาคตที่สดใส เพราะเป็นพื้นที่ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมหลากหลาย สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คน สอดคล้องกับการที่รัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายให้ปี 2558 เป็นปี “ท่องเที่ยววิถีไทย” ได้เป็นอย่างดี เพียงแต่ต้องพัฒนาธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ ให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ให้เกิดขึ้นให้ได้
ด้วยเหตุนี้ ทางสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2556 มีจุดมุ่งหมายช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยงภาคเหนือตอนบนทั้ง 8 จังหวัด ในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงจัดงานสัมมนาภายใต้แนวคิดสร้างธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในชื่อเรื่อง “เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน” เพื่อเป็นการจุดประกายความคิด ให้กับผู้เข้าร่วมฟัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการและเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางธุรกิจ พัฒนาทิศทางการตลาดให้เติบโตแข็งแรง โดยมีวิทยากรนักคิด นักธุรกิจชั้นนำ และนักบริหาร ที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมกันนำเสนอแง่มุมความคิดเห็นต่างๆ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพธุรกิจการท่องเที่ยวใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้เป็นอย่างดี
โอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิดสร้างธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืน ใน
ชื่อเรื่อง “เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน” ได้ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 088 268 7161

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300