สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งาน “บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8” และ “งานหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1”

visibility 6,876

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และรักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8” และ “งานหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2561 ณ ย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย ตำบลขุนดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเมืองสร้างสรรค์ Creative cities แห่งใหม่ขององค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน Creative City of Crafts and Folk Art 1 ใน 64 เมือง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอด เชียงใหม่ เมืองหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ของ UNESCO สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมล้านนา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขตพื้นที่ 1 และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย จัดงาน “บ้านถวายหมู่บ้านหัตถกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8” และ “งานหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1” โดยในงานนี้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีการจัดแสดงผลงานและเผยแพร่องค์ความรู้งานช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน ซึ่งเป็นผลงานจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและต่อยอดทางความคิดจาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานลงรักปิดทองและเครื่องเขินที่จัดให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสู่การผลิตงานหัตถกรรมสร้างสรรค์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา และมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ประจำปีของชุมชนหัตถกรรมในภาคเหนือ พร้อมชมการสาธิตงานหัตถกรรมภูมิปัญญาช่างท้องถิ่นอีกหลายสาขา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพหัตถกรรมล้านนาเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อส่งเสริมงานหัตถกรรมที่เป็นสมบัติของชาติ ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ผ่านกิจกรรมส่งเสรอมการขายทางการท่องเที่ยวโดยกระจายลงสู่ชุมชน เพิ่มมูลค่าและคุณภาพชีวิตสู่ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยจัดบริการรถตู้โดยสารรับ-ส่งนักท่องเที่ยวฟรีบริเวณประตูท่าแพตลอดระยะเวลาการจัดงาน และภายในงานยังพบกับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมของบ้านถวายและเครือข่ายด้านหัตถกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ ไม้แกะสลัก จากบ้านถวาย บ้านทา บ้านหลุก บ้านสบเมย เครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเหมืองกุง เครื่องเงินจากบ้านวัวลาย เครื่องจักสานบ้านป่าบง หัตถกรรมร่มจากบ้านบ่อสร้าง ผ้าซิ่นตีนจกจากอำเภอแม่แจ่ม และผ้าทอ บ้านดอนป่าซาง จังหวัดลำพูน  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230