ประกาศผลการตัดสินตราสัญลักษณ์ (LOGO) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ตามที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน)  เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์กร ซึ่งตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะต้องสื่อถึงบทบาทของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน)  ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ต่อไป นั้น

บัดนี้ การประกวดและพิจารณาผลงานได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ  นายธานี   เหมือนนุช       เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่   ๓๐   มิถุนายน  ๒๕๕๘

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300