ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค.ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) หรือ สพค. ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน ๑๑ อัตรา และได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และได้กำหนดวันเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตามประกาศ สพค. ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ สพค. ได้ดำเนินการสัมภาษณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว รับทราบสังกัดหน่วยงานและอัตราค่าจ้าง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๔๕๖ หมู่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่
๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายสละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวภายในช่วงเวลา
ที่กำหนด หรือปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300