ร่วมการแสดงผลงานประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 84

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมการแสดงผลงานประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 84 และพร้อมกันนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานและนิทรรศการของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยมี นางสาวพันทิพ เลิศประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมผลงาน ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับในปีนี้ ทางสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มุ่งเน้นในเรื่องของ พิงคนครมุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างแหล่งท่องเที่ยวไทย ได้แก่ วางแผน พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่ 1. รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 2.การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า กิจกรรมยอดนิยมหลังจากที่หลายคนต้องตรากตรำเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การงานมาเป็นเวลานาน ยิ่งในปัจจุบัน สภาพสังคมของไทยนั้นเปลี่ยนแปลงจากเดิม กลายมาเป็นสังคมที่รีบเร่ง ต้องแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเป็นธรรมดาที่การท่องเที่ยวย่อมได้รับอิทธิพลจากสิ่งนี้ไปด้วย ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากรู้สึกว่า การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อน การใช้ชีวิตที่ไม่ควรเร่งรีบ ไม่ควรถูกกดดัน จึงทำให้เกิดนิยามการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ขึ้นในชื่อ “Slow travel” 3.รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการใช้ทรัพยากรชีวภาพด้านสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา ตลอดจนนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้ดำรงอยู่ได้ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ที่นำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพพร้อมๆ ไปกับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในด้านสถานที่คุณภาพของนักท่องเที่ยว รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในการส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่า และ 4.การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (MICE หมายถึง M=meeting/I= incentive/ C=conference / E=exhibition) เป็นการจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุม มีรายการจัดนำเที่ยวก่อนการประชุม (pre-tour)  และการจัดรายการนำเที่ยวหลังการประชุม (post-tour)  โดยการจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทั่วประเทศ  เพื่อบริการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรง หรือสำหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุม  (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยววันเดียว หรือรายการเที่ยวพักค้างแรม 2 – 4 วัน โดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเที่ยว

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300