ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOA)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ณ บริเวณโถงต้อนรับท่าแพ อาคารนิทรรศการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและหน่วยงานในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยทั้งสองหน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระดับสูง ด้านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมการส่งเสริมการประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการ (MICE) การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านอุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ยังเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Edu cation) นอกเหนือ จากการประสาทปริญญา (Non-Degree Programs) การวิจัย การให้คำ ปรึกษา การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาประจำการในเชิงบูรณาการ ความร่วมมือการพัฒนาสหกิจศึกษา การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้านอุตสาหกรรมบริการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัด Events การจัดการความรู้ และการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น และสุดท้ายคือเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นในเครือข่ายกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง มหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงาน และเพื่อเป็นฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระดับชุมชน องค์กรและระดับภูมิภาคและในการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ในครั้งนี้ จะได้มีโครงการเกิดขึ้นหลังจากการลงนามความร่วมมือ ได้แก่
โครงการติดตามพฤติกรรมสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยใช้เทคโนโลยี Sensor และ Embedded System การตรวจจับพฤติกรรมสัตว์โดยอาศัยข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของสัตว์และการย้ายที่อยู่ไปตามสถานที่และเวลา เพื่อทำให้ทราบตำแหน่งและพฤติกรรมของสัตว์ว่า ตอนนี้กำลังเป็นอย่างไร เช่น จะทราบว่าจะมีสัตว์ตัวไหนจะออกมาให้เห็นในเส้นทางที่รถนำเที่ยวจะวิ่งผ่าน หรือสัตว์มีพฤติกรรมเข้าข่ายการหลบหนีหรือไม่ เป็นต้น โดยใช้ Sensor ขนาดเล็กติดตั้งไว้ในกลุ่มตัวอย่างและเก็บรวมรวมข้อมูล ตำแหน่ง และนำมาวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ และนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานพิงคนคร ต่อไป
โครงการศึกษาสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โครงการศึกษาวิจัยและประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม ของ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
โครงการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแก่บุคลากรของสำนักงานพิงคนคร ในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่อง และแบบ Non-Degree Program โครงการบุคลากรของสำนักงานพิงคนคร เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการความรู้ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการสหกิจศึกษา โดยนักศึกษามาปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรของสำนักงานพิงคนคร เป็นต้น การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเหนือ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะยาวต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300