นางชูจิรา กองแก้ว

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

เกิดเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓

วุฒิการศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) แผนกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การฝึกอบรม

 • นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ ๑ รุ่นที่ ๓๘ สำนักงาน ก.พ.
 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๔ สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร DAP รุ่นที่ ๗๕ ของสถาบัน IOD

ประวัติการทำงาน

 •  พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓       อธิบดีกรมบังคับคดี
 • พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒        รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐        ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙        อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
 • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บลูเลี่ยน แอนด์ฟิวเจอร์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท พีอีเอ  เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • อนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญาของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300