นางอรอนงค์ มณีกาญจน์

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๑

วุฒิการศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การฝึกอบรม

 • Mini Master of Management กระทรวงการคลัง รุ่นที่ ๑
 • นักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ ๑ รุ่นที่ ๓๘ วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันข้าราชการพลเรือน
 • หลักการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. ๒๕๕๑ กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ กรรมการธนาคารออมสิน, รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ กรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ กรรมการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ กรรมการธนาคารออมสิน, รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรรมการธนาคารออมสิน
 • พ.ศ. ๒๕๔๙ กรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • พ.ศ. ๒๕๔๗ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ข้าราชการบำนาญ กรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300