นายชัยธวัช เสาวพนธ์

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๐๔

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วศ.บ. (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Applied Science (Civil Engineering) University of Waterloo, Canada

การฝึกอบรม

 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ ๑๕/๒๐๑๒ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ ๑๕๙/๒๐๑๒ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ ๗๕/๒๕๕๑ สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ ๖ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
 • นักบริหารงานมหาวิทยาลัยระดับสูง รุ่นที่ ๔ ทบวงมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. ๒๕๕๖ กรรมการธนาคารออมสิน
  พ.ศ. ๒๕๕๕ กรรมการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุกรรมการพัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการรถไฟ
 • พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ ประธานอนุกรรมการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผู้อำนวยการสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๕ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๒ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๙ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๗ วิศวกรโยธา สำนักงานพลังงานแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ข้าราชการบำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300