นายนรงค์ คองประเสริฐ

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

อาชีพในปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญมอเตอร์ เบ็นซ์ จำกัด

 

ประวัติการศึกษา ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

 

เกิดวันที่ :  ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๖

 

ความรู้พิเศษหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ :

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น ๒๕๕๕
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน :

 • คณะกรรมการหอการค้าไทยพ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๕
 • คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๕
 • คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พ.ศ. ๒๕๕๕
 • คณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก. ) ด้านจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
 • คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๕
 • ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๕
 • ประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๔
 • ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๕
 • ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๓
 • ประธานเครือข่ายหน่วยงานบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ(NNSPSME)
 • คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ
 • คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๕
 • คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๕
 • อนุกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 • คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับภาคและระดับชาติจังหวัดเชียงใหม่ปี ๒๕๕๕
 • คณะทำงานมากตามสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๕
 • ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประธานคณะที่ปรึกษาพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพ.ศ. ๒๕๕๓
 • กรรมการที่ปรึกษาพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ในซาฟารีพ.ศ. ๒๕๕๒
 • กรรมการคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า ๑๐ จังหวัดภาคเหนือพ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงพ.ศ. ๒๕๔๗
 • ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่พ.ศ. ๒๕๔๙ถึง ๒๕๕๔
 • ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานสาขาเชียงใหม่พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๒

 • กรรมการโครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่ง
 • คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สมัยปีบริหาร ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๓

 • รองประธานคณะกรรมการร่างข้อกำหนดการจัดงานราชพฤกษ์ ๒๐๑๐
 • คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่
 • คณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์การตลาดจังหวัดเชียงใหม่
 • คณะทำงานประสานการกำหนดพื้นที่จัดงานมหกรรมโลกเวิร์คเอ็กซ์โป ๒๐๒๐
 • คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
 • คณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๔
 • คณะกรรมการบริหารและจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ ๒๕๕๔
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300