นายปวิณ ชํานิประศาสน์

ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๓

วุฒิการศึกษา

 • รัปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประวัติการรับราชการ

 • พ.ศ.2527 ปลัดอําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 • พ.ศ.2535 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2539 หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2541 หัวหน้าฝ่ายแผนอัตรากําลัง กองการเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2545 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2547 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • พ.ศ.2549 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2550 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ
 • พ.ศ.2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 • พ.ศ. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
 • 1 ต.ค. 2558 -ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300