นายสุเทพ นิ่มสาย

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

อาชีพในปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก Ph,D.Food Economic and Marketing (Supply Chain Management) University of Reading, United Kingdom

เกิดวันที่ :  ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

ความรู้พิเศษหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ :

  • Visiting Professor ณ Corvinus Business School Corvinus University of Budapest ประเทศสาธารณรัฐฮังการี
  • Visiting Professor ณ Osnabruck University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ปัจจุบัน

  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
  • ประธานหลักสูตร Master of Management in Business Management

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๖๐

  • อาจารย์ประจำ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทา
  • หัวหน้าศูนย์วิจัยการเป็นเลิศทางธุรกิจ และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300