นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล

ตำแหน่ง: ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑

วุฒิการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ครุศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

การฝึกอบรม

 • ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  รุ่นที่ ๒๑
 • นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม  สำนักงาน ก.พ.
 • ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  สถาบันพัฒนาบุคลากร  สำนักงบประมาณ
 • อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพสูง  บ. แพดรีมรีดเดอร์ชิปเซ็นเตอร์ จำกัด
 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้บริหาร   บ. เอ ซี ไอ คอลซัลเท็นซ์ จำกัด

ประวัติการทำงาน

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ  สำนักงบประมาณ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายงบประมาณ  สำนักงบประมาณ
 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบ  สำนักงบประมาณ
 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300