• #1794 (no title)
 • computer-systems
 • consultant
 • Control
 • non-construction
 • ราคากลางการจ้างออกแบบ
 • ราคากลางงานก่อสร้าง
 • ประกาศสอบราคากลาง

  จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพความร้อน

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

  จัดซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องยิงแม็ก,โต๊ะพับอเนกประสงค์)

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

  จัดจ้างซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี: สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี: สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน

  สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์ SPEED CONTROL UNIT พร้อมวายริ่ง และติดตั้งให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถานีที่ 5

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดจ้างเหมาบริการดูแลระบบปรับอากาศ

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้ออาหารเสริมสำหรับสัตว์เฉพาะ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  การจ้างจัดงานเทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนาที่สะพานขาวทาชมภู

  สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างเหมาบริการดูแลระบบสุขาภิบาล

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับแนะนำเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างเหมาบริการดูแลระบบไฟฟ้าสำรอง Generator

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

  จัดจ้างกิจกรรมการแสดง น้อมรำลึก สุดอาลัยแด่พ่อหลวง

  จัดจ้างกิจกรรมการแสดง น้อมรำลึก สุดอาลัยแด่พ่อหลวง ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทเนื้อสัตว์ และผลผลิตจากสัตว์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมจัดแสดงความสามารถสัตว์ และฝึกสัตว์ทดแทน (Amphitheater)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างบุคคลฝึกและแสดง Tiger Show

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงช้าง

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงช้าง

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงอาคารและระบบน้ำดี-น้ำเสีย อาคารกักสัตว์ส่วนเกิน

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงอาคารและระบบน้ำดี-น้ำเสีย อาคารกักสัตว์ส่วนเกิน

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงจระเข้

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงจระเข้

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงฟรามิงโก้

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงฟรามิงโก้

  ขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานบริหารงานกลาง

  ขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานบริหารงานกลาง

  ขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานบริหารงานกลาง

  จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารโภชนาการ

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นโถปัสสาวะและชักโครกในห้องน้ำ

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ Firewall

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาดำเนินการขนอาหารสัตว์ (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงหมู่บ้านมาไซ

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300