• ราคากลางการจ้างออกแบบ
 • ราคากลางงานก่อสร้าง
 • ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
 • ราคากลางงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
 • ราคากลางงานจ้างเหมา
 • computer-systems
 • ประกาศราคากลาง

  จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้โซนจากัวร์ เทรล โซนโรงพยาบาลสัตว์ และโภชนาการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้โซนจากัวร์ เทรล โซนโรงพยาบาลสัตว์ และโภชนาการ...

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และจราจร

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการ

  สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการ

  สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

  สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบัญชี

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบัญชี

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบัญชี

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อตุ๊กตาสัตว์สินค้าของที่ระลึก

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานบัญชี

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  จัดเช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

  จัดเช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

  จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการนักท่องเที่ยว

  จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการนักท่องเที่ยว

  จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาลของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาลของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ งบประมาณ และประเมินผล

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานลูกค้าสัมพันธ์

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการงานประชาสัมพันธ์

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานถ่ายภาพและกิจกรรมนันทนาการ

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานศิลปกรรม

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์และบันไดเลื่อน ยี่ห้อ ฮิตาชิ

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

  จัดซื้อไอศครีมวอลล์ (ครั้งที่ 9/61)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดจ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้อยารักษาสัตว์ จำนวน 28 รายการ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงาน งานตรวจสอบภายใน

  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (ภาษาจีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300