• ประกาศราคากลาง
 • ประกาศเผยแพร่แผน
 • ประกาศประกวดราคา
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 • ประกาศยกเลิกการจัดหา
 • สัญญา
 • ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา

  จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

  สอบราคาจ้างจัดทำข้อกำหนดการจ้างและร่างสัญญาเพื่อดำเนินการจัดทำข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้างผู้ประกอบการเพื่อบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

  สอบราคาจ้างจัดทำข้อกำหนดการจ้างและร่างสัญญาเพื่อดำเนินการจัดทำข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้างผู้ประกอบการเพื่อบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

  จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่อง กับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 จังหวัด

  จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่อง กับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 จังหวัด

  จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง

  จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง

  จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์ประชุมฯ

  จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

  จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำแผนแม่บท ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562)

  จ้างที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำแผนแม่บท ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ระยะเวลา...

  จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

  จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

  จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300