• ประกาศประกวดราคา
 • ประกาศสอบราคากลาง
 • เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
 • non-construction

  จัดจ้างกิจกรรมการแสดง น้อมรำลึก สุดอาลัยแด่พ่อหลวง

  จัดจ้างกิจกรรมการแสดง น้อมรำลึก สุดอาลัยแด่พ่อหลวง ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทเนื้อสัตว์ และผลผลิตจากสัตว์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมจัดแสดงความสามารถสัตว์ และฝึกสัตว์ทดแทน (Amphitheater)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างบุคคลฝึกและแสดง Tiger Show

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงเมียร์แคท

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงช้าง

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงช้าง

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงอาคารและระบบน้ำดี-น้ำเสีย อาคารกักสัตว์ส่วนเกิน

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงอาคารและระบบน้ำดี-น้ำเสีย อาคารกักสัตว์ส่วนเกิน

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงจระเข้

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงจระเข้

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงฟรามิงโก้

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาปรับปรุงส่วนแสดงฟรามิงโก้

  ขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานธุรการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานบริหารงานกลาง

  ขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานบริหารงานกลาง

  ขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานบริหารงานกลาง

  จ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นโถปัสสาวะและชักโครกในห้องน้ำ

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ Firewall

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาดำเนินการขนอาหารสัตว์ (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 4 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโภชนาการและการเลี้ยงสัตว์

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโภชนาการและการเลี้ยงสัตว์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ

  จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานระบบน้ำ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี: สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

  จัดจ้างซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ Drive ต่างๆ ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าระบบน้ำพุดนตรี

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (จีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (จีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (จีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานวิทยากร (จีน)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อกระดาษเช็ดมือ กระดาษชำระ

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  เช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  ขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานขับรถยนต์ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561

  สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  ขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานบัญชี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561

  สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  ขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานกฏหมาย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561

  สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  ขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงิน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561

  สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

  สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตกแต่งผ้าขาวดำรอบรั้วศูนย์ประชุมฯ

  สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างพิมพ์บัตรเติมเงิน (Cash Card) แบบบาร์โค้ด

  สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จ้างเหมาเพื่อปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และจราจร จำนวน 1 อัตรา

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้ออาหารสัตว์ประเภทหญ้าแห้ง

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดซื้อเครื่องดื่มเบียร์ลีโอ, เบียร์สิงห์ ครั้งที่ 3/60

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  ซื้อเครื่องช่วยหายใจ SCBA และเครื่องฟื้นคลื่นหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED)

  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา...

  จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

  จัดจ้างสร้าง Shelter ให้เจมส์บอคซ์

  จัดจ้างสร้าง Shelter ให้เจมส์บอคซ์

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300