สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

พรฏ.จัดตั้งหน่วยงาน / ข้อบังคับ

visibility 1,146

“การพัฒนาพิงคนคร” หมายความว่า การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ข้อบังคับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

 1. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการภาคเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. 2556
 2. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2556
 3. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดงาน จัดการประชุมและฝึกอบรม พ.ศ. 2556
 4. ระเบียบกงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดงาน จัดการประชุมและฝึกอบรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 5. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของสำนักงาน พ.ศ. 2557
 6. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี พ.ศ 2557
 7. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2557
 8. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน พ.ศ.2557
 9. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) คณะกรรมการการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ว่าด้วยการประชุม พ.ศ.2557
 10. ระเบียบระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการขาย และเปลี่ยน และและให้สัตว์พ.ศ.2558
 11. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ส่งเสริมกิจการการจำหน่ายบัตรของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ.ศ.2558
 12. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการของหน่วยงานอื่นๆ พ.ศ.2558
 13. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรมของคณะกรรมการผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาพิงคนคร พ.ศ.2558
 14. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ร้องทุกข์ การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2558
 15. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการเลือกเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.2558
 16. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยเครื่องแบบผู้ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558
 17. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พ.ศ. 2560
 18. ระเบียบสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560

สำนักตรวจสอบภายใน

 


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

 • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300