สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

กิจกรรมขององค์กร

visibility 258

การ พัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขต พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ส่ง เสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภค ร่วมประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ ประชาชน


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300