สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีหน้าที่อะไร?

เว็บบอร์ดสำนักงานพัฒนาพิงคนครหมวดหมู่: ทั่วไปสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีหน้าที่อะไร?
preeda Staff asked 3 years ago

เรามีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ซึ่งเป็นบทบาทขององค์การมหาชน  อันเป็นบริการสาธารณะที่รัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เกิดการจ้างงานกระจายรายได้ และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200