สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตอนนี้ทำอะไรบ้าง?

เว็บบอร์ดสำนักงานพัฒนาพิงคนครหมวดหมู่: ทั่วไปสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ตอนนี้ทำอะไรบ้าง?
preeda Staff asked 3 years ago

เราแบ่งการทำงานออกเป็นงานหลักๆตามพันธกิจ 3 ด้าน  คือ
1) เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เช่น  โครงการนำร่องสร้างเครือข่ายในด้านต่างๆ อาทิ การยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเส้นทางหางดง-สะเมิง  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่อยอดภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น  เป็นต้น
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุม เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน  รองรับการจัดงานในระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาค อาทิ งาน The 1st  Lanna International Choir Festival and Competition การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สำหรับแพทย์ออร์โธปิดิกส์   งานประชุมสมาคมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29   การจัดงาน ASEAN Tourism Forum (ATF) 2017 และงาน Lanna MICE Mart 2016 เป็นต้น  ซึ่งที่ผ่านมารองรับการจัดงานกว่า 100 งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
3)พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ  แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ ที่รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200