สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร รุ่นที่ 3

visibility 2,264

โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้(Education) กิจกรรมยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรุ่นที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2561 เป็นโครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านมัคคุเทศก์และความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่พัฒนาของสำนักงานพัฒนาพิงคนครและบริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มีผู้เข้าร่วมอบรมและปฏิบัติงานจริงกับทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2561 ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จำนวน 40 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อผลิตผู้นำเที่ยวของชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนในเขตพัฒนาพิงคนคร และพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300