(Thai) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

(Thai) การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

VDO
HIGHLIGHT
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
COPYRIGHT © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
456 Moo 1 Tambon Changpuak Muang Chiang Mai 50300