Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

หนังสือ Adopt Me

visibility 184,038

สำนักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงมีความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ““Adopt Me พ่อแม่บุญธรรม เพื่อเพื่อนพ้องและผองเพื่อน” เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ทัศนียภาพ ตลอดจนส่วนแสดงสัตว์ และการดูแลสัตว์สำคัญๆต่าง เพื่อสร้างทางเลือกใหม่และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคล ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป็นพ่อแม่บุญธรรม ในการดูแลสัตว์สำคัญๆ ดังกล่าว และยังมีส่วนร่วมในการก่อตั้งสำนักงาน เชียใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นศูนย์การศึกษาและเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่า นอกห้องเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่สนใจ และมุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างแนวร่วมพื้นฐาน พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า รวมถึงการอนุรักษ์ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ในธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ไปยังบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอีกด้วย หากเกิดกิจกรรมดังกล่าว จะสามารถสนองนโยบายของประธาน กพท. ที่สนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน สอดคล้องกับการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “การให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” อีกด้วย

cloud_download
หนังสือ Adopt Me


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230