Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Walfare) ประจำปี 2565

visibility 5,234

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Walfare) ประจำปี 2565 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย น.สพ.วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต ช่วยปฏิบัติงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และเป็นรองกรรมการคณะกรรมการ Walfare ของ SEAZA พร้อมด้วย สพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี หัวหน้าฝ่ายวิจัย สำนักอนุรักษ์และวิจัย และนางสาวสุดารัตน์  บ่ายเจริญ หัวหน้าฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ สำนักอนุรักษ์และวิจัย เป็นผู้ตรวจประเมินฯ และให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ป่าตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Walfare) ระหว่าง วันที่ 26 – 28 เมษายน 2565 และสรุปปิดการประเมินฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ อาคารวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า จากที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ทำการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์อยู่แล้ว แต่เพื่อให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์คุณภาพและแผนงานของการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ ISO : 2015 ที่มีเป้าหมายระบุว่าจะต้องมีรายงานผลการตรวจประเมินของคณะทำงานตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Walfare) ทางเราจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า ซึ่งมีความรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Walfare) จากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ป่าตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมทั้งตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Walfare) ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้ใช้ Chacklist ของ SEAZA ในการตรวจประเมิน ซึ่งมีหลักการคือ สัตว์ต้องได้รับการดูแลให้มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบายเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด  ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ การแสดงพฤติกรรมของสัตว์ การตรวจสุขภาพประจำปี และสุขภาพจิตใจของสัตว์  โดยทำการตรวจประเมินทุกพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ ทั้งในส่วนจัดแสดงและคอกกัก เพื่อจะได้ทำการปรับปรุง แก้ไข ตามคำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ป่าตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Walfare) จากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า ต่อไป  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230