Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค)

visibility 4,850

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ให้การต้อนรับ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านการศึกษา และคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค) โดยมี นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคณะผู้บริหาร เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ อาคารวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การศึกษาดูงานเยี่ยมชมพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (4 ภูมิภาค) เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความร่วมมือในการพัฒนางานด้านการศึกษา ด้านการสร้างคุณภาพชีวิต และด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาในด้านเรียนรู้และการอนุรักษ์สัตว์ป่า ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โดยเป็นการประชุมต่อเนื่องจากที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือทางด้านการศึกษา ด้านการสร้างคุณภาพชีวิต และด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า และการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ชนิดต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ลดการเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ในทุกระดับ ต่อไป  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230