Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน

visibility 3,831

ในวันที่ 3 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ภายใต้แนวคิดสร้างธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืน ในชื่อเรื่อง “เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน” วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จากสภาพเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศมีความผันผวน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อภายในประเทศ การลงทุน ไปจนถึงการส่งออก และที่สำคัญ คือมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง ทำให้ภาคธุรกิจเกือบทุกแขนง ต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันบรรยากาศการบริโภคมีทิศทางดีขึ้น แต่ด้วยปัญหาที่สั่งสมมานาน จึงยังทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น จากนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการจะดึงรายได้จากการท่องเที่ยว มาเป็นรายได้หลักของประเทศ ประกอบกับพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความโดดเด่น และมีมรดกทางวัฒนธรรม สืบทอดกันมาช้านาน เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้อยากเดินทางมาเยือนอยู่เสมอ จึงเล็งเห็นว่าใน 8 จังหวัดท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน จำนวนกว่า 1,000 คนที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230