Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Increasing tourism potential


การฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้(Education) กิจกรรมยุวอาสานำเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรุ่นที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2561 เ...
visibility 14,349

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของจังหวัดลำพูนและพื้นที่เชื่อมโยง

กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ (1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และพ...
visibility 13,979

การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒน...
visibility 13,953

การเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง “การนวดแผนไทย” 

            สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ จัดกิจกรรมการฝึกอบรม “การนวดแผนไทย” ภายใต้โครงก...
visibility 14,353

การยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เส้นทาง หางดง – สะเมิง

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับทุกภาคส่วน เปิดโครงการยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เส้นทางหางดง – สะเม...
visibility 15,056

การท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยการพัฒนาสูตรอาหารพื้นเมือง Dinner Forum

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Dinner Forum โดยได้รับเกียรติจากคณะทูตานุทูต ประเทศสหรัฐอเมริกา , สหราชอาณาจักร , อ...
visibility 14,015

การฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดอบรมมัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ สีแดง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการ...
visibility 14,007

การฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดอบรมมัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร  ได้รับเกียรติจาก นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งปร...
visibility 14,086

การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือในเขตพิงคนคร

ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการ...
visibility 13,985

การประชุมนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นที่ปรึกษาหลัก ในการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและอ...
visibility 13,782

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200