สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการ กพค.


นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร อาชีพในปัจจุบัน : ที่ปรึกษาบริษัท โตชิบา   ไทยแลนด์  จำกัด ประวัติการศึกษา :...

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง) เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2501 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสต...

นายไพรัช ใหม่ชมภู

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนคริน...

นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล

อาชีพในปัจจุบัน : อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการศึกษา : ปร...

นายสุเทพ นิ่มสาย

อาชีพในปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก Ph,D.Food Economic and Market...

นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์

อาชีพในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท M.B.A....

นายณรงค์ คองประเสริฐ

อาชีพในปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญมอเตอร์ เบ็นซ์ จำกัด ประวัติการศึกษา : ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์  จุฬาลงกรณ์มห...

นายสรภพ เชื้อดำรง

อาชีพในปัจจุบัน :  กรรมการผู้จัดการ CDR Group   ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ Feng Ch...

นายอนุชา ดำรงมณี

ตำแหน่ง  กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร (ภาคเอกชน)   อาชีพในปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ...

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300