Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Board of Directors


นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)...

(ภาษาไทย) นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล

ตำแหน่ง: ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ...

นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนุชา ดำรงมณี

    ตำแหน่ง  กรรมการภาคเอกชน  

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230