Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Board of Directors


นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

  ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ...

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)...

(ภาษาไทย) นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล

ตำแหน่ง: ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ...

นายสุเทพ นิ่มสาย

ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสรภพ เชื้อดำรง

ตำแหน่ง : กรรมการภาคเอกชน

นายอนุชา ดำรงมณี

    ตำแหน่ง  กรรมการภาคเอกชน ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร...

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230