สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รู้จักองค์กร

ชื่อ (ภาษาไทย)  : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สพค.

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : PDA.

 

โลโก้ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  มีแนวคิดการออกแบบคำนึงถึงภารกิจในการดำเนินงาน คือ การพัฒนาพิงคนครหรือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกับเขตเชียงใหม่ โดยนำตัวอักษร ผสมผสานกับ กาแล มียอดของอาคาร พิงคนครอยู่ส่วนบนของตราสัญลักษณ์

 

รูปแบบของตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  (องค์การมหาชน)  ประกอบด้วย

 พ = พัฒนา พ = พิงคนคร สื่อถึง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจเชื่อมโยงที่มีขีดความสามารถระดับสากลภายใต้การบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน

 

กาแล สื่อถึง การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร

 

 ยอดแหลมอาคารสำนักงานการพัฒนาพิงคนคร สื่อถึง การจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนครไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

 

ตัวอักษรข้อความ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) , Pinkanakorn Development Agency (Public Organization) เป็นตัวอักษร Font : Sarun’s Thang Luang โทนสีน้ำตาล

 

สีน้ำตาล สื่อถึง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

สีทอง สื่อถึง ความเจริญรุ่งเรือง

cloud_download
ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร โลโก้
cloud_download
LOGO pinkanakorn


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230