Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Corporate News


กิจกรรม TCEB MICE India Roadshow 26-28 JULY 2016

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม TCEB MICE India Roadshow 26-28 JULY 2016 เพื่อพบผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์ ...
visibility 2,687

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200