สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ สพค. จำนวน 12 อัตรา

visibility 450

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)หรือ สพค. ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สพค. จำนวน ๑๒ อัตรา และได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ สพค. ได้ดำเนินการพิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครของบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยในการสอบสัมภาษณ์จะกำหนดการสอบสัมภาษณ์เป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑.

ประจำสำนักบริหารงานกลาง

–          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับสูง จำนวน ๑๘ ราย

–          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ระดับกลาง จำนวน ๑๗ ราย

ประจำสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

–          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การค้าภายใน ระดับกลาง จำนวน ๑๕ ราย

                   กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ เฮือนวารีกุญชร สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ระยะที่ ๒.

ประจำสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

–          ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ ระดับต้น จำนวน ๓ ราย

ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

–          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โยธาและระบบน้ำ ระดับต้น จำนวน ๙ ราย

–          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลัง ระดับต้น จำนวน ๗ ราย

–          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ ระดับต้น จำนวน ๖ ราย

ประจำสำนักบริหารงานกลาง

–          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ลูกจ้าง จำนวน ๒๒ ราย

ประจำสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

–          ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยงและกิจกรรม ลูกจ้าง จำนวน ๗ ราย

–          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การค้าภายใน ลูกจ้าง จำนวน ๑๒ ราย

–          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูลสัตว์ ระดับต้น จำนวน ๓๓ ราย

–          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับต้น จำนวน ๙๘ ราย

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จะประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300