สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สพค.ร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพ จัดงานเทิคไท้ องค์ราชินี 82 พรรษา มหาราชินี

visibility 1,828

ใน วันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ร่วมจัดงานเทิคไท้ องค์ราชินี 82 พรรษา มหาราชินี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมข้าราชการ นักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่นักเรียน จำนวน 2,000 คน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวต้อนรับ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่โครงการที่ดำเนินการอบรมเยาวชนในเขตปกครอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้เยาวชนได้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและเหมาะสม ตระหนักและสำนึกรักในความเป็นชาติไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้จักวิธีการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งพระพุทธศาสนา เป็นผู้ห่างไกลจากอบายมุขและความเสื่อมทั้งปวง มีความรักความสามัคคี มีวินัย เป็นคนดีที่มีความกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์ สุจริต ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญและมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในมงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความตระหนักในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในวโรกาสสำคัญในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมความสามัคคี และความกตัญญูกตเวทีตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง แก่ชีวิต ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ สืบต่อไป  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200