สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

พระราชบัญญัติ

“การพัฒนาพิงคนคร” หมายความว่า การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ที่เชื่อมโยงหรือต่อเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

cloud_download
https://pinkanakorn.or.th/wp-content/uploads/2018/10/ยุทธศาสตร์ชาติ-20-ปี.pdf
cloud_download
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
cloud_download
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
cloud_download
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
cloud_download
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
cloud_download
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300