สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศของ สพค

1.ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับและโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน
2.ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา พ.ศ.2558
3.ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน พ.ศ.2558
4.ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงาน พ.ศ.2559
5.ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ.2559
6.ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างออกจากงาน พ.ศ. 2561
7. ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับย้ายตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2562
8. ประกาศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ.ศ.2554
9. ประกาศ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ.ศ.2562
10. ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เรื่อง กำหนดเกณฑ์และอัตราเบิกจ่ายบุคคลภายนอกหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562
11.ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ระยะที่ 2) พ.ศ.2563
12.ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 63
13.ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าที่พักและสถานที่ค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่และครุภัณฑ์ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 25 ก.ย. 63
14. การกำหนดเบี้ยประชุมของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
15. ประกาศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยี่ยาผู้ประกอบการพันธมิตรทางธุรกิจของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

   • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200