สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือบ้านพัก
คู่มือการปฏิบัติงานจำหน่ายบัตรเข้าชม และแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน
ขั้นตอนการให้บริการ (ช่วงสถานการ์โควิด 2019)
คู่มือเบิกค่ารักษาพยาบาล
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการให้บริการ
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงาน

QM-MR-01 คู่มือคุณภาพ ver0 5.12.59
QP-AD-01 การบริหารงานทั่วไป
QP-IS-01 กระบวนการให้บริการลูกค้า
QP-SV-01 กระบวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
QP-SV-02 กระบวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
QP-SV-03 กระบวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ขับรถบริการนักท่องเที่ยว
QP-SV-04 กระบวนการปฏิบัติงานวิทยากร
QP-TK-01 กระบวนการจำหน่ายบัตรเข้าชม
QP-VL-01 การให้บริการลูกค้าบ้านพักและห้องประชุม

WI-AD-01 คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
WI-AD-02 คู่มือการใช้ E-DOCWI-AN-01 การจัดการโภชนาการสัตว์ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
WI-AT-01 คู่มืองานฝึกและแสดงสัตว์
WI-CR-01 คู่มือการทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัย
WI-CR-02 คู่มือสวัสดิภาพสัตว์ป่าและสัตว์ทดลอง
WI-EN-01 คู่มือการปฏิบัติงานงานเชื่อมโลหะ
WI-EN-02 คู่มือการปฏิบัติงานงานโยธาและซ่อมบำรุง
WI-EN-03 คู่มือการปฏิบัติงานงานระบบน้ำ
WI-EN-04 คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องยนต์
WI-EN-05 คู่มือการปฏิบัติงานงานไฟฟ้ากำลัง
WI-EN-06 คู่มือการปฏิบัติงานงานอิเล็กทรอนิกส์
WI-EN-07 คู่มือการปฏิบัติงานงานบริหารงานทั่วไป
WI-EN-08 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายการตลาด
WI-EN-09 คู่มือการปฏิบัติงานงานการค้าภายใน

WI-ERM-01 คู่มือการเก็บรักษาซากสัตว์
WI-ERM-02 คู่มือการออกแบบส่วนแสดงสัตว์ Zoo design
WI-ERM-03 คู่มือการเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ Animal Enric

WI-LE-01 คู่มือการดูแลรักษาเตาเผาขยะไร้มลพิษ
WI-LE-02 คู๋มือการจัดการขยะมูลฝอยในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

WI-SA-01 คู่มือการปฏิบัติงานขาย เริ่มใช้ 1-6-61
WI-SA-02 คู่มือและกระบวนการรับจอง ปี 2561 1-6-61
WI-SA-03 คู่มือการปฏิบัติงานเค้าเตอร์ลูกค้าสัมพันธ์

WI-SV-001 คู่มือเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกฯ
WI-SV-002 คู่มือเจ้าหน้าที่สถานีรถลาก
WI-SV-003 คู่มือเจ้าหน้าที่ขับรถบริการ
WI-SV-003-1 คู่มือวิทยากรประจำรถลาก
WI-SV-005 ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณี
WI-SV-006 ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมแผน
WI-SV-006-1 มาตราการควบคุมเหตุสัตว์หลุด(จกส)
WI-SV-007 ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีรถเสีย
WI-SV-008 สคริปประกาศเสียงตามสายในอาคาร
WI-SV-009 -1 PREDATOR CHINESE UPDATE
WI-SV-009 -2 Predator Prowl อัพเดท
WI-SV-009 -3 SAVANNA CHINESE UPDATE
WI-SV-009 -4 Savanna Safari อัพเดท
WI-SV-010 ขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรเข้าชมพร้อมคู่
WI-SV-011 ขั้นตอนการจัดการนักท่องเที่ยวในช่วง High Saeson

WI-VR-01 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงสัตว์
WI-VR-02 มาตราการควบคุมเหตุสัตว์หลุด
WI-VR-03 มาตราการป้องกันการเกิดโรคระบาดฯ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230