สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศของ สพค

1.ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับและโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน
2.ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา พ.ศ.2558
3.ประกาศสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน พ.ศ.2558
4.ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลา สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงาน พ.ศ.2559
5.ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ พ.ศ.2559
6.ประกาศคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างออกจากงาน พ.ศ. 2561  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300