สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กร

ข้อมูลพื้นฐาน
O01      โครงสร้างของหน่วยงาน
O02     ข้อมูลผู้บริหาร
O03     อำนาจหน้าที่
O04     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O05     ข้อมูลการติดต่อ
O06     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
O07     ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O08     Q&A
O09     Social Network

การดำเนินงาน
O10     แผนการดำเนินงานประจำปี
O11      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O13     คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O14     คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17     E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
O20     ายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22     ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26     การดำเนินการตามนโยบายและแผนงาน
O27     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34     นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
O35     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
O39     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43     การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230